>
4:06 pm - Tuesday May 11, 2021

"ህወሀት ከግብፅ ጋር ቢመሳጠር ምንም አይገርምም" (ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ መሀመድ)

“ህወሀት ከግብፅ ጋር ቢመሳጠር ምንም አይገርምም”

 
–  “የህወሀት አመራሮች ለኢትዮጵያ ደንታ አላቸው ብዬ አንድም ቀን  አምኜ አላውቅም፤  አሁንም አላምንም!!!”
 ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ መሀመድ
Filed in: Amharic